NEWS

News and Activities


ร่วมงานเปิดศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล ...ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการเชื่อมแห่งป    Details


ATB 01 - Training Program...International Welding Diploma: IWE / IWS / IWP International Welding Inspection Personnel: IWI-C/ -    Details


บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACE...เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) โดย นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ กร    Details


การจัดสัมมนาของสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย งาน METALEX 2017...สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) ได้กำหนดจัดเสวนา เรื่อง “Welding an    Details
PAST ACTIVITIES


     PAST ACTIVITIES

ACTIVITIES
CreateDate
International Welder for Thailand
2016-06-20 14:33:14

Total 21 Record : 1 2 3