NEWS

News and Activities


ร่วมงานเปิดศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล ...ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการเชื่อมแห่งป    Details


ATB 01 - Training Program...International Welding Diploma: IWE / IWS / IWP International Welding Inspection Personnel: IWI-C/ -    Details


บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACE...เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) โดย นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ กร    Details


การจัดสัมมนาของสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย งาน METALEX 2017...สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) ได้กำหนดจัดเสวนา เรื่อง “Welding an    Details
PAST ACTIVITIES


     PAST ACTIVITIES

ACTIVITIES
CreateDate
ประชุมวิชาการ ปี 2556
2016-06-27 16:05:49
METALEX 2012
2016-06-27 15:45:27
METALEX 2010
2016-06-27 15:43:26
METALEX 2009
2016-06-20 15:01:48
METALEX 2009
2016-06-20 15:01:18
METALEX 2008
2016-06-20 14:59:08
METALEX 2007
2016-06-20 14:57:56
METALEX 2006
2016-06-20 14:56:45
The First South-East Asia International Institute of Welding Congress
2016-06-20 14:55:16
ACFM and International Welding & NDT in Thailand
2016-06-20 14:46:33

Total 21 Record : 1 2 3