ACTIVITIES

Technical Talk #4


Technical Talk ครั้งที่ 4
เรื่อง การพัฒนางานวิจัยในอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมและการพิมพ์สามมิติ (Industrial Research and
Development using Welding Technology and 3D-Printing Technology) ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมBack to news