ACTIVITIES

Technical Talk #2: Cutting Boiler Tube Replacement


สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินงานโครงการ Technical Talk เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการเชื่อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการเชื่อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเกิดความร่วมมือในด้านวิชาชีพการเชื่อมเพิ่มขึ้น โดยจัดครั้งที่ 2 เรื่อง “การตัดเปลี่ยน Boiler Tube” โดยรับเกียรติจาก คุณเสรี เรืองสวัสดิ์ (หัวหน้าแผนกเชื่อมหม้อน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จัดในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. โดยครั้งนี้มีผู็เข้าร่วมทั้งหมด 17 คนBack to news