ACTIVITIES

Technical Talk #1: Design for Pressure Vessel Tanks


สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินงานโครงการ Technical Talk เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการเชื่อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการเชื่อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเกิดความร่วมมือในด้านวิชาชีพการเชื่อมเพิ่มขึ้น โดยกำหนดจัดทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เรื่อง “การออกแบบถังความดัน” ได้รับเกียรติจาก คุณทองสุก พิพัฒน์นวกิจ (Technical Manager Oil & Gas, Germanischer Lloyd Industrial Services (Thailand) Ltd.) ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คนBack to news